افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 18 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

اشتراک وزیر احیا و انکشاف دهات در جلسه مربوط به پروژه بند آبگردان قادس خوردک ولایت بادغیس

بادغیس

 

وزیر احیا و انکشاف دهات، در جلسه که به هدف بحث در رابطه به پروژه بند آبگردان قادس خوردک ولایت بادغیس دایر گردیده بود اشتراک نمود.

 

در این مجلس که به اشتراک نمانیده گان وزارت های احیا و انکشاف دهات و انرژی و آب و پوهنتون پولتخنیک تدویر یافت ، محترم داکتر محمد آصف استاد پوهنتون پلتخنیک مطالعات ابتدایی ، دیزاین،نوعیت و اهمیت اقتصادی بند متذکره را به اعضای مجلس پیشکش نمود.

 

نظریات و گفتنی های مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته  وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن توضیح ارزشمندی های همچو مباحث در روند انکشاف روی تطبیق این پروژه  برمبنای سنجش علمی و تخنیکی تاکید ورزید .

 

قعله نو ولایت بادغیس از سالها بدینسو به کمبود آب مواجه بوده ، روی این نیازمندی شورای وزیران مصوبه ای راپیرامون اعمار پروژه شبکه آبرسانی که وجوه مالی آن از جانب کشور اسپانیا تمویل میگردد صادر نمود .

 

کار بسر رسانی پروژه را این وزارت به عهده گرفته آنرا سپس از مطالعات تخنیکی ،سروی جیولوجی ،جیوتکنیک ،هایدرولوجی ،مطالعات اجتماعی و محیط زیستی ،توپوگرافی و جیوفزیک ساحه ،  تعین نوعیت و دیزاین با احجام کاری ومشخصات تخنیکی بند توسط کمپنی عمران هولدنگ گروپ OHG به اتمام رسانید.

 

کمپنی مذکور مطالعات موارد فوق را بداخل هفت جلد جداگانه ترتیب و به این وزارت سپرده تا توسط نهاد تخنیکی سوم مورد ارزیابی و تائید قرار گیرد.

 

روی این ملحوظ قرار داد میان وزارت احیا و انکشاف دهات و ریاست پوهنتون پولتخنیک به منظور ارزیابی و تائید مطالعات و دیزاین بند به قیمت (۶۸۶۸۰) دالر امریکایی عقد گردید.

 

پوهنتون یاد شده  مطالعات تخنیکی و دیزاین بند آبگردان قادس خوردک ولایت بادغیس را ارزیابی و تائید نموده جهت بررسی و ابراز نظر به وزارت انرژی و آب ارسال نموده است .

 

جلسه دیروزی بیشتر روی نوعیت بند های دیزاین شده و ارزشمندی اقتصادی آن متمرکز بوده تا هرچه زود تر پروسه تطبیق آن آغاز گردد.

 

با اعمار این بند که منابع آن چاه ها خواهد بود (۸۵۰) هکتار زمین نیز تحت آبیاری قرار خواهد گرفت .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار