- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از واردات اسلحه بازیچه برای اطفال باید جلوگیری شود

حزب ودان افغانستان در پکتیا از حکومت خواست تا جلو واردات اسلحه بازیچه برای اطفال را بگیرد.

 

دفتر مرکزی حزب ودان افغانستان دیروز یک کمپاین را تحت نام ” ما تفنگ نمی خواهیم” در پکتیا راه اندازی کرد و خواهان جلوگیری از واردات چنین بازیچه ها برای اطفال شد.

 

سید رحمن نیازی یک تن از اعضای این حزب از والدین خواست تا از خرید چنین بازیچه ها برای فرزندان شان خود داری کرده و به عوض آن به اطفال شان قلم و کتابچه خریداری کنند.

 

این حزب در یک نمایش، تفنگ های بازیچه را از دوکان خریداری کردند و از بین بردند.