- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ارگ حمله تروریستی در شهر جدۀ عربستان را محکوم کرد

ارگ

 

رئیس جمهور غنی حمله تروریستی در شهر جدۀ عربستان سعودی را شدیداً محکوم کرد.

 

رئیس جمهور، تروریزم را تهدید مشترک برای تمام کشور های منطقه و جهان دانست و یکبار دیگر بر مبارزه مشترک و جدی علیه این پدیدۀ شوم تاکید نمود.

 

رئیس جمهور غنی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خود را به پادشاه عربستان سعودی، خانواده های قربانیان و مردم کشور عربستان سعودی، ابراز نمود.