- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادامه گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی

حزب اسلامی

 

شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با بن بست مواجه شده است.

 

تواب غورزنگ سخنگوی این شورای روز گذشته در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این گفتگو ها بسیار خوب میان هر دو طرف جریان دارد.

 

آقای غورزنگ گفت که حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی روی خواست ها و نظریات شان به گونه مفصل بحث کردند.

 

وی افزود که آنها امیدوارند این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسد و موافقتنامه صلح میان هر دو طرف امضا شود.

 

گفتگوها میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از نزدیک به دو ماه بدینسو در کابل جریان دارد.