- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اخذ زمین، شرط سرمایه گذاری اعضای سازمان سارک در افغانستان

سارک

 

سرمایه گذاران سارک برای سرمایه گذاری در افغانستان اخذ زمین را شرط گذاشته اند که از سوی حکومت افغانستان تاحال پاسخ دریافت نکرده اند.

 

اعضای سازمان سارک می خواهند در افغانستان سرمایه گذاری کرده و پارک های صنعتی ایجاد کنند.

 

به گفته ی اتاق تجارت، کشور های عضو سارک می خواهند مستقل و یا با بازرگانان افغان مشترکاً در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

 

مسوولان این نهاد این سرمایه گذاری را بر رشد اقتصاد افغانستان و ایجاد فرصت های کاری تاثیر گذار می دانند.

 

سرمایه گذاران سارک برای سرمایه گذاری در افغانستان اخذ زمین را شرط گذاشته اند که از سوی حکومت افغانستان تاحال پاسخ دریافت نکرده اند.

 

صیام پسرلی سخنگوی اتاق تجارت میگوید؛ یک و نیم ماه می شود که از دولت تقاضای زمین شده است، اما تاحال دولت افغانستان در این مورد خاموشی اختیار کرده است. این سرمایه گذاری به پیمانه ی وسیع است اگر حکومت برای آنها زمین مهیا کند بازرگانان می توانند این کار را کنند.

 

شماری از آگاهان اقتصادی از دولت می خواهند تا این فرصت را از دست ندهند. آنان خواهان مهیا شدن زمینه سرمایه گذاری به این سرمایه گذاران اند.

 

سید قیاس سعیدی آگاه امور اقتصادی می گوید، سرمایه گذاری اعضای سارک در افغانستان بسیار مهم است. اگر حکومت می خواهد از انزوای اقتصادی خارج شود، باید این فرصت ها را از دست ندهد.

 

وزارت تجارت تاحال در مورد زمینه سازی برای سرمایه گذاری کشور های عضو سارک در افغانستان ابراز نظر نه نموده است.