- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اخذ آزمون از ناظمین بخش کارمندان وزارت ارشاد، حج و اوقاف

روزگذشته امتحان ناظمین بخش کارمندان وزارت ارشاد، حج واوقاف تحت نظر هیأت مرکب از اداره های  ذیربط برگزار شد.

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید توسط محترم قاری وحید گل قرائت گردید .

سپس محترم مولوی عبدالحکیم ” منیب ” معین مسلکی وزارت صحبت نموده گفت : وزا رت ارشاد، حج واوقاف بنابرمسؤولیتی که درقبال حجاج کرام دارد همیشه وقت کوشیده است تا زمینه بهترادای مناسک حج را برای حجاج محترم فراهم نماید که میتوان از انتخاب معلمین و ناظمین از طریق پروسه آزاد و شفاف در مرکز یاد آور شد خوشبختانه امروز ما شاهد امتحان بخش کارمندان وزارت هستیم هرکدام که تجربه کافی در بخش های مختلف پروسه حج دارند که قرار است از جمله اشتراک کنندگان امتحان حاضر (60) تن ازآنان از طریق پروسه شفاف انتخاب  گردند .

قابل یادآوری است که درصورت اعتراض هریک از اشتراک کنندگان نسبت به پروسه امتحان رقابتی اعتراض کنندگان  می تواند درخواست شان رابه هیات اداری بسپارند تا به اعتراض شان رسید گی صورت گیرد .