- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آیا می توان به بهبود اوضاع در آینده امیدوار بود؟

برای هر مسلمان سه ناموس وجود دارد: ناموس عقیده و ایمان، ناموس خاک و سرزمین، ناموس محارم. شک نداشته باشید که با بستن این پیمان ناموس وطن زیر پا می شود چرا که پیمان میان آمریکای ابرجنایتکار با افغانستان ضعیف اما ثروتمند، جز گسترش استعمارگری غرب و غارت بیش از پیش کشور ما چیزی در پی نخواهد داشت.

 

از زمان حضور نیروهای خارجی در کشور ما به بهانه مبارزه با تروریزم سالها می گذرد اما هنوز از بهبودی اوضاع خبری نیست. گفته می شد که این نیروها دارای اهداف بزرگی بودند از جمله: مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و نیز استوار ساختن یک حکومتداری خوب برای مردم افغانستان.

 

آمریکا مطابق با شعارهای خودسرانه خود که یکی از اهدافش مبارزه با تروریزم بوده نه تنها تروریزم را در کشور ما ریشه کن نکرد بلکه در سراسر دنیا پراکنده و منتشر ساخت و همچنین نه تنها مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفت بلکه روز بروز نگرانی در این مورد افزایش یافته و زمین های دیگری که از این بته ی شوم و ننگ عاری بوده اند نیز با کشت این مواد در زیر پرچم آمریکایی ها آلوده شده اند.

 

همچنین در راستای حکومتداری خوب نیز افغانستان به عنوان فاسدترین نظام که از بالاترین فساد اداری برخوردار است، شناخته شد. نه تنها حکومتداری خوب نشد بلکه کسانی که در 80 سال اخیر زندگی کرده اند چنین نظام فاسدی را تجربه نکرده بودند که سومین انتخابات ریاست جمهوری کشور دلیل خوبی بر این مدعا است.

 

از طرفی بستن توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان که از بُعد دینی مجوز شرعی نداشت و با عقیده ی مسلمانان در تضاد بود، به امضای دو رییس کشور و دو مجلس رسید تا کافر بر مسلمان تسلط پیدا کند. آن هم در حالی که نتایج 13 سال اخیر نشان می دهد جنگ روز بروز از اطراف کشور به پایتخت و اطراف ارگ ریاست جمهوری و کوچه به کوچه شهر کابل رسیده است. بنابراین، حکومت داری و امنیت خوب نشده و مبارزه با تروریزم هم صورت نگرفته است پس چه ارمغانی، این نیروهای بیگانه به کشور ما آورده اند که منتظر ارمغان های دیگری در آینده باشیم.

 

مصونیت قضایی برای نیروهای بیگانه در کشور ما، چندین بار منجر به جنایات ضد انسانی و وحشیانه شده است و این نیروها از هلمند گرفته تا تگاب، بالابلوک تا غزنی، پکتیا تا تخار دست به هر عمل غیر انسانی زده اند و هیچ کس توانایی مهار آن ها را نداشته است.

 

اعتقاد ما بر این است که برای هر مسلمان سه ناموس وجود دارد که باید با جان و مال از آنها پاسبانی شود: ناموس عقیده و ایمان، ناموس خاک و سرزمین، ناموس محارم. شک نداشته باشید که با بستن پیمان ناموس خاک و سرزمین زیر پا می شود چرا که پیمان میان آمریکای ابرقدرت (ابرجنایتکار) با افغانستان ضعیف اما ثروتمند، جز گسترش استعمارگری غرب و غارت بیش از پیش کشور ما چیزی در پی نخواهد داشت.

 

اما با تمام این تفاصیل باز هم امیدواریم حال که این عالیجنابان به آرزوی دل خود رسیدند و با آمریکا پیمان امضا کردند، لااقل اوضاع در آینده بهتر شود.