- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آیا آمریکا افغانستان را فراموش می کند؟

سیاست آمریکا همیشه این بوده است که توازن قدرتهای منطقه ای را چگونه به نفع خود حفظ کند. به طور مثال ایران و عراق، جاپان و چین، پاکستان و هند اینها همه قدرتهایی هستند که متوازن بودن آنها به نفع آمریکا تمام می شود.

 

سرانجام سند بیست و نه صفحه ای استراتژی امنیت ملی اوباما در کاخ سفید از سوی مشاور امنیت ملی توضیح داده شد. بدین ترتیب نقشه راه دولت اوباما در دو سال آینده مشخص شد اما نامی از افغانستان برده نشد. رییس جمهور غنی شریک استراتژیک واشنگتن از غرب خواسته دارد. مهم است که نباید موضوع سوریه و لیبی سبب شود که موضوع افغانستان به فراموشی سپرده شود. آیا واقعا افغانستان به فراموشی سپرده شده است؟

 

محمدنادر نعیم نامزد پیشین ریاست جمهوری در برنامه «به روایتی دیگر» گفت: در گذشته آمریکا به افغانستان به عنوان کشوری جالب و دلچسب نگاه نمی کرد. در آن زمان آمریکا روابط مستحکمی با پاکستان و ایران داشت. در آن دوران افغانستان تلاش کرد که روابط بهتری با آمریکا داشته باشد اما این کشور علاقه مندی به این رابطه نداشت.

 

وی درمورد شروع روابط آمریکا با افغانستان عنوان کرد: سیاست آمریکا همیشه این بوده است که توازن قدرتهای منطقه ای را چگونه به نفع خود حفظ کند. به طور مثال ایران و عراق، جاپان و چین، پاکستان و هند اینها همه قدرتهایی هستند که متوازن بودن آنها به نفع آمریکا تمام می شود. در افغانستان آمریکا دو مساله عمده را در نظر دارد، یکی تهدیدها و دیگری فرصت ها. افغانستان، در دوران طالبان نوعی تهدید محسوب می شد. بعد از یازده سپتامبر آمریکا فرصتی را یافت که در کشور ما حاکم شود و رابطه ای جدید با افغانستان را آغاز کند.

 

نعیم اهمیت افغانستان را برای آمریکا اینگونه تشریح می کند: افغانستان از دو جهت برای آمریکا اهمیت دارد. یک، افغانستان از نظر ژیوپولتیک قلب آسیاست و نقطه ای بسیار مهم نه تنها امروز بلکه در فردای سیاست آمریکا خواهد بود. دو، توازن رقابت میان هندوستان و پاکستان می تواند از طریق افغانستان انجام شود. در این مرحله نباید تشویش زیادی داشته باشیم که آمریکا ما را فراموش کرده است و به کشور ما توجهی ندارد. آمریکا مشکلات وسیع دیگری دارد که توجه بیشتری به آنها می کند.

 

وی در پایان گفت: از اوایل حکوت اوباما تا حالا علاقمندی کمک آمریکا به افغانستان کاهش پیدا کرده است. ما باید راههایی پیدا کنیم که این حکومت و حکومت های سالهای آینده بتواند جلب توجه آمریکا را دو باره بدست آورند. حکومت داری خوب و تا اندازه ای روابط بهتر با آمریکا به طوری که این کشور احساس کند که منافع ملی خود را در افغانستان دارد از جمله این راههاست. این هنرمندی حکومت را می طلبد که دوباره بتواند کمکهای جامعه جهانی و آمریکا را جلب کند.