- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آگاه شدن کارمندان وزارت ترانسپورت نسبت به اضرار موادمخدر!

 

کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و پیامدهای ناگوار آن توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن سپاسگذاری از هماهنگی و زمینه سازی بخاطر برگزاری برنامه یاد شده از وزارت ترانسپورت، گفت: بعد از تصویب شورای امنیت در مورد برگزاری کمپاین های آگاهی دهی در ادارات دولتی، وزارت محترم ترانسپورت نخستین اداره ای است که برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را بخاطر بلند بُردن سطح آگاهی کارمندان خود برگزار نموده است.

آقای قایم گفت: مُعضل اعتیاد یک مُعضل بین امللی، منطقوی و ملی است و قبلن باور بر این بود که ما می‌کاریم و به بیرون از کشور صادر میکنیم اما امروز برعکس این مشکل بیشتر از اینکه دامن‌گیر بیرون باشد تبدیل به یگ مُعضل ملی برای دولت و مردم افغانستان گردیده است.

معین پالیسی و هماهنگی علاوه نمود: مراکز تجمُع معتادین خیلی زیاد است، ما شبِ قبل جمع‌آوری داشتیم اما این راه حل نیست، چِقدر تداوی کنیم و به چه اندازه مراکز تداوی را ایجاد نماییم؟ این مرض خیلی خطرناک است برعلاوه مشکلات دیگر، بُعد روانی این مرض خیلی جدی است که تداوی آن خیلی مشکل است؛ با آن‌هم ما برای تعداد کسانی که معتاد هستند چون از خودما هستند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزیم.

ایشان افزود: باید برنامه های وقایَوی را جدی بگیریم روی همین ملحوظ از ادارات دولتی آغاز کردیم چون دور نیست که خدای ناخواسته این مشکل در خانه های ما به وجود بیاید و چون این کار تنها وظیفه و در توان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیست بنابراین از همه تقاضا داریم تا دست به دست هم داده و طی یک بسیج ملی با این مُعضل مبارزه نماییم.

آقای قایم همچنان علاوه نمود: قریب به 3.5 میلیون استفاده کننده، متاثر و معتاد به مواد مخدر در سراسر افغانستان داریم یعنی از هر ده نفر یک نفر با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند و تداوی این مرض خیلی مشکل است، حد اقل جلو اعتیاد اعضای فامیل و دیگر هموطنان که تا هنوز متاثِر نشده اند را، بگیریم.

بانو فوزیه احسانی معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ضمن سپاسگُذاری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بخاطر تدویر برنامه آگاهی دهی در وزارت ترانسپورت، گفت: جای خوشحالی است که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به‌شکل گُسترده برای جامعه افغانی، بخصوص جوانان برنامه های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را برگزار می‌نماید.

خانم احسانی علاوه نمود: امروز مواد مخدر مشکل فردی نیست بلکه اضرار آن اجتماع را فرا گرفته و تمام بخش های زنده‌گی ما را تحت تاثیر مُخَرِب خود قرار داده است که در پهلوی عوامل گوناگون، یکی از بزرگترین علت های آن، نبود زمینه‌های شُغلی برای جوانان است.

خانم احسانی دلایل معتاد شدن به مواد مخدر را عدم آگاهی از اضرار آن بیان نموده گفت: معتاد شدن به مواد مخدر خیلی ساده اما ترک آن خیلی مشکل است، ایشان ضمن سپُردن وعده همکاری همه جانبه از سوی وزارت ترانسپورت در راستای مبارزه علیه مواد مخدر، از تمام ادارات خواست تا با وزارت مبارزه علیه موا مخدر همکاری نمایند.

در اخیر، پرزنتیشنی که از طرف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بخاطر مشکلات و راه حل های مبارزه با اعتیاد، تهیه شده بود توسط داکتر خالد هُمایونی مشاور بخش کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ارایه گردید.