- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمریکا افغانستان را ترک نمی کند

اشتون کارتر نامزد وزیر دفاع آمریکا روی بازنگری راهبرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بعد از 2016 تاکید می کند. وی می گوید که با توجه به نگرانی های امنیتی کنونی که در افغانستان وجود دارد نیاز به بازنگری این طرح وجود دارد. آیا گفته وی به معنای تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است؟

 

مسعود ترشوال استاد دانشگاه در برنامه «نیمه روز» گفت: از ابتدای ورود آمریکا در افغانستان، حضور این کشور مبتنی بر سه مکتب بوده است. مکتب اول، مکتب رزمی یا جنگی است که معتقد به افزایش نیروهای نظامی و همچنین حرکتهای سخت افزاری هستند. در ابتدا این طرح از سوی بوش حمایت می شد. باورمندی این مکتب در این است که باید در افغانستان افزایش نیروهای نظامی را داشته باشیم. از نظر آنهاهدفشان، که از بین بردن تروزیزم است محقق نخواهد شد مگر با افزایش نیروها، تجهیزات و تسلیحات نظامی. مکتب دوم، مکتب تکنولوژیک است. خصوصیت این مکتب این است که باید مراجعی که تروریزم را تولید می کنند را نشانه بگیرد. هدف طرح این بود که بیشترتجهیزات بدهند تا وارد جنگ شوند. مکتب سوم، مکتب حکومت داری است. این مکتب معتقد است که تا یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد نشود، این کشور نمی تواند با تروریزم مبارزه کند.

 

وی در ارتباط با بازنگری طرح حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت: با گفته های نامزد وزیر آمریکا، در صورت رای آوری وی، یک بار دیگر مکتب رزمی مورد بازنگری قرار می گیرد. محاسن و معایب این موضوع در این است که در آمریکا مبحث استراتژی و تاکتیک ها و ابزارها وجود دارد. در بحث استراتژی تصمیم گیرنده اصلی رییس جمهور آمریکا است. به این معنا که طبق اصل یک قانون اساسی آمریکا، رییس جمهور پنج منبع بسیار مهم به عنوان منابع قدرت خودش دارد. یکی از منابع قدرت رییس جمهور این است که وی فرماندهی کل نیروهای نظامی را دارد. حتی در بیشتر از دو صد جنگی که تا به حال در آمریکا اتفاق افتاده است و باید تایید کنگره را می گرفت، اینطور نشده و رییس جمهور چنان از صلاحیت و قدرت خود استفاده کرده که همیشه تصمیم گیرنده یک نفر بوده است.

 

ترشوال مردم عامه آمریکا را ناراضی از حضور نظامیان کشورشان در افغانستان دانست و افزود: 65 در صد از افکار عمومی در آمریکا مخالف حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بودند. حتی در شعارهای بسیار عادی هم اعلام می کردند که نمی خواهیم مالیات ما به کشورهای دیگر برود. اوباما نمی تواند یکباره در مقابل مردم خود چنین تصمیمی بر خلاف خواسته آنها بگیرد، بنابراین از چهره های دیگر استفاده می کند.

 

این استاد دانشگاه در ارتباط با دلیل تمایل اوباما با حضور نظامی بیشتر در افغانستان گفت: با وجود اینکه اوباما اعلام کرده بود جنگ افغانستان پایان یافته است، باز هم حال تمایل به حضور در افغانستان دارد دلیل این است که هنوز موفقیتی در افغانستان حاصل نشده است. مهمترین هدف آمریکا در کشورما مبارزه با تروریزم بود در امر مبارزه با تروریزم هنوز توفیق پیدا نکرده است. تروریزم را نه تنها در منطقه بلکه در کشور ما هم هنوز از بین نبرده است. حتی شواهد و مصادیقی وجود داشته که آمریکا نتوانسته است میان افغانستانی که قربانی تروریزیم بود و پاکستانی که حمایتگر تروریزم بود تفاوتی قایل شود. بنابراین آنها نتوانستند به تعهداتی که به مردم خود و به جامعه جهانی داده اند جامعه عمل بپوشانند بنابراین از دید اوباما لازم است که یک بازنگری در حضور یا خروج نیروهایش از افغانستان شود.