- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز کار ۵ پروژه اعمار سرک در ولایت خوست

روز گذشته کار پنج پروژه اعمار سرک درجه سه در ولایت خوست، آغاز شد.

با اعمار این پروژه ها که چندین ولسوالی و روستا های مختلف را با هم وصل می کند، نزدیک به ۳۵ کیلومتر سرک، به ارزش سی و سه میلیون و چهار صد هزار افغانی در ظرف ده ماه آینده، قیریزی می شود.

حکم خان حبیبی والی خوست در افتتاح این پروژه گفت، این سرکها در ارتباط ولسوالی ها و روستا های در این ولایت، اهمیت زیاد دارد.

” این چهار ولسوالی گوربز، تنی، اسماعیل خیل و نادرشاه کوت را وصل کرده و همزمان چندین روستا های مختلف را در لکان و علی خیل، باهم وصل می کنند. “

اما مردم و باشنده های خوست که این ولایت را نسبتاً آرام می خوانند، از حکومت مرکزی می خواهند که چنین پروژه های عام المنفعه را در دیگر بخش ها نیز به راه اندازد، زیرا به گفتهء آنها این در تامین امنیت بیشتر، نقش مهم دارد.