- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز پروسه ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک مقیم پاکستان

جلسه وزارت امور مهاجرین

روز گذشته دومین جلسه وزارت امور مهاجرین با نهاد های ذیدخل، به منظور ثبت وراجستر افغانهای فاقد مدرک مقیم پاکستان برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست داکترعالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و اشترات نمایندگان وزارت خانه ها و نهادهای بین المللی برگزار گردیده بود، درمورد چگونگی ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان، چالشها و پیامدهای فراروی آن و پروسه اعزام کارمندان ثبت و راجستر به پاکستان بحث و تبادل نظر شد.

 

معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان با اشاره به مهم بودن ثبت و راجستر، برای مهاجرین و هر دو کشور، از نهادهای همکار دراین زمینه خواهان همکاری بیشتر گردید.

 

تعداد کارمندان اعزامی به پاکستان با تفکیک هر وزارت و آموزش های تخصصی برای آنان از موضوعات مهمی بود که در این جلسه توافق صورت گرفت.