- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز سروی 1700 فامیل بی جاشده در فاریاب

بیجا

 

روز گذشته ریاست امورمهاجرین فاریاب به همکاری موسسات همکار، سروی 1700 فامیل بی جاشده، را آغاز کرد.

 

به اساس معلومات خیر محمد کریمی مدیر حالات اضطراری آن ریاست ،از اثر جنگهای اخیر 1700 خانواده از ولسوالی خواجه سبز پوش به مرکز ولایت بی جاشده اند.

 

وی علاوه نمود که سروی بی جاشده ها روز گذشته از طرف آن ریاست به همکاری WFP ،OCHA وموسسه حمایه اطفال آغاز شد.