- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز سروی صد ها خانواده بی جاشده در ولایات میدان وردک و فراه

سروی

 

آمریت های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایات میدان وردک و فراه سروی 340 خانواده بی جاشده را روز گذشته آغاز نمودند.

 

به اساس معلومات محمد شفیق  آمر امور مهاجرین ولایت میدان وردک ، طی یک هفته 101 خانواده از ولایت ننگرهار و 33 خانواده از ولسوالی نرخ آنولایت ، به میدان شهر بی جاشده اند .

 

وی افزود که سروی خانواده های یاد شده  آغاز شده و قرار است با ختم آن ،از طرف UNHCR و دفتر VSTA با آنها مساعدت شود .

 

طبق یک خبر دیگر سروی مجدد 206 خانواده بی جاشده و عودت کننده در شهرک گورجی ولایت فراه آغاز شده است .

 

به گفته رحم الدین آمر امور مهاجرین ولایت فراه ،خانواده های یادشده از قبل در این شهرک جاگزین شده اند و غرض توزیع مساعدت از طرف WFP و UNHCR  ، سروی مجدد می شوند .