- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغازاستخدام کارکنان اجرایی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی

 

جهت عملیاتی شدن توزیع تذکره های الکترونیکی، پروسه استخدام کارکنان عملیاتی و تخنیکی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی آغاز میشود.

 

ثبت دقیق، موثق، شفاف و مسلکی نفوس شهروندان کشور و تطبیق برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی از اولویت های عمده جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. این پروسه ملی اساس برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تشکیل داده و در تامین امنیت و ثبات در افغانستان نقش اساسی را ایفا می نماید.

 

در همین حال استخدام شفاف، بی طرف و مبتنی بر اصل شایسته سالاری از تعهدات حکومت و مکلفیت های اصلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میباشد؛ کمیته استخدام کارکنان برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تحت رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متشکل از اداره تذکره الکترونیکی، وزارت مخابرات، اداره امور ریاست جمهوری، ووزارت امور زنان می باشد.

 

در مرحله اول قرار است کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی پروسه استخدام ۴۹۲ بست را به شکل جمعی به منظور تسریع روند کاری پروسه  توزیع تذکره الکترونیکی آغاز نماید.

 

انجام امور کمیته توظیف شده در مرحله امتحان عمومی توسط نماینده های جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ،شبکه زنان افغان و رسانه ها نظارت میگردد.

 

قابل ذکر است آن عده از کارکنان که در گذشته از طریق رقابت آزاد، طی یک آزمون عمومی در آغاز سال ۱۳۹۱ (در خیمه لویه جرگه) جذب اداره توزیع تذکره الکترونیکی شده بودند، بدلیل سرمایه گذاری قبلی روی تجارب و مهارت های شان و به اساس شرایط مندرج ماده هشتم طرزاالعمل استخدام کارکنان پروژه ئی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی و شرایط استخدام لوایح وظایف جدید، به آنها اولویت داده خواهدشد.

 

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی امیدوار است که واجدین شرایط استخدام این برنامه ملی از طریق ویب سایت،www.jobs.af   و ایمیل e-tazkira@afghanexperts.gov.af  درخواست های شانرا با این اداره شریک سازند.

 

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بصورت خاص از طبقه اناث واجد شرایط تقاضا میکند تا جهت احراز این بست ها در رقابت آزاد اشتراک نمایند.