- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزادی 81 زندانی از زندان بگرام

کمیته بررسی سرنوشت زندانیان بگرام گفت: این زندانیان در جریان عملیات های نظامیان افغانستانی و خارجی بازداشت شده بودند که اسناد و شواهدی که جرم های این زندانیان را ثابت بسازند، در دست نبودند، از همین رو پس از بررسی و حکم دادگاه رها شده اند.

این زنداینان که شمار شان به81 تن می رسد، مدت ها است که ازسوی نیروهای خارجی و افغانستان بازداشت شده اند و چندین سال در زندان بگرام زندانی بوده اند.

در همسن حال فرمانده عمومی پولیس نظامی ارتش، جنرال غلام فاروق گفته است که پرونده های زندانیان بگرام در یک روند شفاف به بررسی گرفته می شود و کسانی که جرم شان ثابت شود رها نخواهند شد.

جنرال غلام فاروق گفته است: از زمان گرفتن مسوولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی پیش از پنج هزار زندانی برای ما سپرده شده اند و پروندهء تمامی آنان از سوی دادگاه به بررسی گرفته می شود. کسانی که جرم شان ثابت شود مجازات می شوند و کسانی که جرم شان ثابت نشود، از این زندان رها می شوند.

ازسویی هم کمیتهء بررسی سرنوشت زندانیان بگرام می گوید که در میان تمامی زندانیان بگرام آن زندانیان رها شده اند که شواهد کافی برای ثبوت جرم شان در دسترس دادگاه قرار نداشته است.

عضو کمیتهء بررسی سرنوشت زندانیان بگرام، عبدالشکور دادرس گفته است: ازچند سال به این سو در نتیجهء عملیات های نیروهای خارجی و افغانستانی شماری زیادی به اتهام مخالفت با حکومت و دست داشتن با مخالفان مسلح دولت بازداشت شده اند و درسال جاری این کمیته ایجاد شده است تا سرنوشت زنداینان بگرام را به بررسی بگیرد. کسانی که امروز درنتیجه تلاش های این کمیته آزاد شده اند، شواهد و اسناد موثق در برابر آنان وجود نداشته است.

از سویی هم زندانیانی که از زندان بگرام آزاد شده اند، می گویند که بیشتر آنان از سوی نیروهای خارجی بازداشت شده بودند.

باشنده خوست، مسکین علی گفت: من ازسوی نیروهای خارجی بازداشت شده ام و در عملیات آنان یک تن از یک خانه بازداشت شد و همراه با وی مرا نیز بازداشت کردند که در نزدیکی این خانه قرار داشتم.

نجیب الله یکی از باشندگان قندوز است که می گوید وی بیگناه بازداشت شده است. نجیب الله گفت: هیچ جرمی نداشتم اما متاسفانه به اتهام مخالف با دولت وطالب بودن مرا بازداشت کردند و پس از چندین ماه که جرم من ثابت نشد، مرا رها کردند…