- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزادی ۲۶ زندانی زن، بدستور رئیس جمهور!

براساس فرمان شماره ۱۴۵ ریاست جمهوری و به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن، برای مدت حبسِ ۱۳۲ زندانی زن، از سه ماه الی یک و نیم سال، تخفیف داده شده است.

از مجموع این ۱۳۲ زن، ۲۶ تن آنان، امروز آزاد می شوند، برای ۱۰۲ تن دیگر تخفیف در مدت حبس و برای چهار فرد دیگر تخفیف در جزایشان صادر شده است.
در مجموع در سال جاری به تعداد بیش از ۱۷۰ زن به مناسبت های مختلف از زندان زنانه بادام باغ کابل رها گردیده اند…