- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزادی افراد حکمتیار و افزایش حملات انتحاری!

آزادی زندانی حزب اسلامی [1]

به گزارش خبرگزاری افغان تلکس به نقل از محمد محقق، همین که گروه گروه از زندان‌ها انتحاری رها می‌شود، معنایش این است که برو خود را منفجر کن. آزادی زندانیان جنایتکار که دست‌شان به خون آلوده است، معنای غیر از این داشته نمی‌تواند.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت بعد از حمله انتحاری در چهارراهی صدارت کابل در انتقاد از نهادهای امنیتی کشور گفته است که در همه ساختارهای کشور و خاصتاً در بخش نیروهای امنیتی روی کسانی اعتبار می شود که آنان با طالبان و داعش استند یا مورد اعتماد و رفیقان آنان استند.

معاون دوم ریاست اجراییه افزوده است که کسانیکه به نظام پابند هستند تصفیه می شوند و به بخش های امنیتی راه پیدا نمی توانند.

وی افزود: همین که گروه گروه از زندان‌ها انتحاری رها می‌شود (آزادی افراد گلبدین حکمتیار از زندان)، معنایش این است که برو خود را منفجر کن. آزادی زندانیان جنایتکار که دست‌شان به خون آلوده است، معنای غیر از این داشته نمی‌تواند.

گفتنی است که اخیرا گروه دوم زندانیان سیاسی و نظامی حزب اسلامی از زندان های بگرام و پلچرخی آزاد شدند و نماینده گلبدین حکمتیار در مراسم آزادی آنان گفته بود که آنان در کشور نقش های مهم ایفا خواهند کرد.