- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بزرگترین مراسم در تاریخ هرات +فلم

در این فلم یک دقیقه ای شما با پروژه تاپی بیشتر آشنا خواهید شد…