- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وقتی که اشرف غنی هزاره ها را از ارگ بیرون کرد! +فلم

ارگ در اقدامی غیر انسانی محصلین ممتاز هزاره را از ارگ بیرون کرد.

تبعیض قومی ریشه در همین رفتار ها دارد!