- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ لباس خدمه پرواز زنان افغان در سال ۱۹۶۰

عکسی قدیمی با لباس خدمه پرواز از زنان افغان در سال ۱۹۶۰

خدمه پرواز [1]