- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ موفقیت چشمگیر ترمپ در تخریب میراث اوباما

پوستر/ موفقیت چشمگیر ترمپ در تخریب میراث اوباما

تخریب میراث اوباما [1]