- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ دوستی با امریکا

پوستر ماهیت دوستی با امریکا