- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوهنتون نیویارک روابط خود را با پوهنتون ابوظبی قطع کرد

نیویارک [1]

پوهنتون نیویارک امریکا روز شنبه از قطع روابط خود با پوهنتون ابوظبی امارات در اعتراض به نحوه رفتار این پوهنتون با دو استاد پوهنتون نیویارک خبر داد.

به نقل از القدس العربی، حکم پوهنتون نیویارک پس از آن صورت گرفت که پوهنتون ابوظبی از ورود دو استاد پوهنتون نیویارک با نام های محمد البزی (استاد روزنامه نگاری شیعی و لبنانی الاصل) و آرنگ کشاورزیان(استاد ایرانی الاصل مطالعات خاورمیانه و مطالعات اسلامی به این پوهنتون اماراتی جلوگیری کرد.

پوهنتون نیویارک اعلام کرد که پوهنتون ابوظبی از ورود این دو استاد به دلیل گرایش مذهبی و آرای منتقدانه آنها از سیاست امارات جلوگیری کرده است.