- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزير امور خارجه آلمان مدعي حمايت از ليبي شد.

[1]

وزير خارجه آلمان در اظهاراتي اعلام كرده است كه برلين از ليبي حمايت خواهد كرد.

گيدو وستروله در سفر به طرابلس وعده داد كه آلمان در دوره گذار از دمكراسي از ليبي حمايت خواهد كرد.

وي در يك كنفرانس خبري مشترك با ”آشور الخيجال” وزير امور خارجه ليبي گفت: هدف اصلي از اين سفر حمايت از ليبي جديد در زمينه تكميل گذار به سمت دمكراسي و تشكيل يك جامعه متكثر در اين كشور است .

به گفته وستروله بخشي از اين حمايت شامل حمايت از جامعه مدني ليبي ، ساختارهاي متكثر در اين كشور است و بخش ديگر حمايت از ليبي شامل حمايت از اقتصاد اين كشور مي شود.

وزير خارجه آلمان در ادامه افزود: تجربه ما نشان مي دهد هميشه كليد ثبات در يك كشور و به خصوص براي نسل جوان توسعه درست اقتصادي در آن كشور است .

بر اساس اين گزارش، آشور الخيجال وزير امور خارجه ليبي نيز در اين كنفرانس خبري گفت: در مورد مهاجرت غيرقانوني بايد بگويم كه اين مهاجرت ممكن است نامحسوس باشد اما هر روز بر تعداد اين مهاجران افزوده مي شود .

وي در همين خصوص تصريح كرد: مهاجران غير قانوني از وضع بي ثبات امنيتي و مرزهاي باز در برخي مناطق سوء استفاده مي كنند.

به گفته وزير خارجه ليبي، مهاجرت غير قانوني از قاره آفريقا به اروپا مي تواند در آينده مشكلاتي را ايجاد كند.