- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

فتوای جنجالی خاخام صهیونیستی …

%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85

تعین یک خاخام در جایگاه خاخام ارشد اردوی رژیم صهیونیستی به خاطر سخنان جنجال برانگیزیش درخصوص مجاز بودن تجاوز به زنان غیریهودی در جنگ، به تعویق افتاد.

محکمه عالی رژیم صهیونیستی دستور تعویق تعین ایال کریم من‌حیث خاخام جدید اردوی این رژیم را صادر کرد؛ تا اینکه وی درخصوص اظهارات جنجال برانگیز سابق خود توضیح دهد. اظهارات وی به گونه ای بود که گویا تجاوز به زنان غیریهودی در جریان جنگ را توجیه می کند.
سخنگوی محکمه علی رژیم صهیونیستی به آژانس خبررسانی فرانسه گفت: دگَروال ایال کریم خاخام اردو تا چهارشنبه برای توضیح مواضع گذشته خودش مهلت دارد.
برخی منابع نظامی رژیم صهیونیستی گفتند: مراسمی که قرار بود به مناسبت تصدی رسمی پست خاخام ارشد برگزار شود، به خاطر رای محکمه عالی به تعویق افتاده است.
پس از جنجالی شدن موضوع اظهارات این خاخام، وی در نهایت مجبور شد در سال 2012 بیانیه ای صادر کند و در آن به نوعی موضع خود سرپوش بگذارد.
این خاخام همچنین با خدمت نظامی زنان در اردو مخالف است.
باوجود انتقادهای زیاد به اظهاراتش، جادی ایزنکوت رییس ستاد اردوی رژیم صهیونیستی در ماه ژوئیه انتخاب این خاخام را توجیه کرد، و گفت که با اظهاراتش موافق نیست اما این اظهارات هم وقتی گفته شده است که وی فردی عادی بود!