- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شكایت مسلمانان آمریكا علیه پولیس نیویورك

[1]

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،دادخواست یادشده تاكید می كند كه اقدام های تجسسی و اطلاعاتی پلیس نیویورك غیرقانونی است؛ زیرا بر پایه تفاوت مذهبی قرار دارد.

این نخستین دادخواست رسمی علیه تجسس مخفیانه فعالیت مسلمانان در نیویورك است كه پلیس این شهر و از زمان رویدادهای یازدهم سپتامبر صورت می دهد.

سال گذشته،پیگیری های آسوشیتدپرس مشخص كرد كه از زمان حادثه یادشده،پلیس نیویورك همه رفتار ساكنان محله های مسلمان نشین، از جمله مكان های تفریحی، غذاخوری ها و حتی آرایشگاه های آنها را به طور مخفیانه زیرنظر داشته است.

پلیس نیویورك همچنین درطی این عملیات،به صدها مسجد و انجمن اسلامی نفوذ كرد و برای هر یك از آنان پرونده ای محرمانه تشكیل داد.

سعید فرحاج حسن (Syed Farhaj Hassan)، یكی از خواهان های این پرونده كه عضو غیرپیوسته ارتش آمریكا نیز هست،به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت كه او نگران است رفتارهای تبعیض آمیز علیه مسلمانان به موقعیت او در محل كارش لطمه بزند.

حسن زمانی كه متوجه شد مسجدی كه همواره برای نیایش به آن می رفت، زیرنظر پلیس است، به ناچار،از حضور در آن خودداری كرد.

افغان پیپر