- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط پارلمان…

[1]

به نقل از منابع خبری در کابل، پارلمان  پس از بحث‌ و بررسی فراوان در رابطه با اصلاحات طرح بودجه سال 1391 کشور ، سرانجام امروز با بودجه 744 میلیارد افغانی سال 1391 افغانستان با اکثریت آرا موافقت کرد.
نمایندگان مردم افغانستان در حالی امروز به بودجه پیشنهادی دولت  مهر تأئید زدند که پارلمان بودجه را 2 بار به علت عدم رعایت توازن در اختصاص ردیف به ولایت‌های مختلف رد کرده بود.

قطره