افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : تحلیلی, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 2 آگوست , 2012 لینک کوتاه خبر :

زاخیلوال، طی پنج سال گذشته، ۱ میلیون و ۸۰ هزار دالر را به حساب های بانکی اش انتقال داده است!

یک گزارش پژوهشی طلوع نیوز نشان داده است که درپنج سال گذشته بیش ازیک میلیون و هشتاد هزار دالرازمنابع غیرحکومتی وبه گونۀ غیرمنظم به حساب های بانکی وزیرمالیه، حضرت عمرزاخیلوال ریخته شده است وبخشی ازاین پول ها به بیرون ازکشورنیزانتقال داده شده است.

این گزارش نشان می دهد که این پول ها درحساب های بانکی وزیرمالیه دربانک های “الفلاح واستندرد چارتربانک”ازسوی افراد وشرکت های خصوصی انتقال داده شده است.

وزیرمالیه این حساب های بانکی را تائید می کند وگفته است که وی این پول ها را از تجارت شخصی اش بدست آورده است.

این در حالی ست که دراین روزها شعارها برپیکار جدی با فساد اداری ازریاست جمهوری بسیاربالا گرفته است،شعارهایی که حتی گفته شده است،مبارزه با این پدیده ازکاخ ریاست جمهوری آغازشود.

اما طلوع نیوزسند هایی را ازحساب های بانکی وزیرمالیه ازسال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ میلادی ازبانک های “الفلاح وستندردچارتربانک” بدست آورده است که نشان می دهند،ماهانه پول های هنگفتی به حساب شخصی آقای زاخیلوال وزیرمالیه ازسوی افراد وشرکت های خصوصی فرستاده شده است.

گفته می شود که این سند ها که نشان دهندۀ حساب بانکی بنام آقای زاخیلوال دربانک “الفلاح” ازماه جنوری سال ۲۰۰۷ میلادی است که درآن زمان تنها ۵۰ هزار دالردرحساب بانکی اش داشته است.

اما دیده می شود که حساب بانکی آقای زاخیلوال درچند ماه آینده افزایش چشم گیری داشته است که درکناراشخاص،پول های هنگفتی ازسوی شرکت های خصوصی به حساب بانکی آقای زاخیلوال انتقال یافته اند که ازاین میان تنها”صافی لاند مارک درماه اگست سال ۲۰۰۹ دو صدهزاردالربه حساب شخصی آقای زاخیلوال فرستاده است.

و این مقام بلند پایه حکومت تنها دردوماه سال ۲۰۰۹ سه صد هزاردالر را به حساب بانکی اش افزوده است.

در همین حال دراین گزارش پژوهشی به سند دیگری دربارۀ حساب های بانکی آقای زاخیلوال از”ستندرد چارتربانک” دست یافتیم،این سند اندازه وسبب بیرون کشیدن پول های وی را ازافغانستان به بیرون ازکشور نشان می دهد.

دراین اسناد آمده است که:

حضرت عمرزاخیلوال درماۀ جون سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۰ هزار دالر را به بیرون ازکشورانتقال داده است. اما درماه می همین سال برای مصارف خانواده اش ۵ هزار دالر ازحساب اش بیرون کرده است.دوماه بعد ازآن درماه جولای سال ۲۰۰۷ یک صد هزار دالر را برای خرید یک خانه به “واشنگتن میچول بانک کانادا”انتقال داده است،یک ماه بعد درست به همین بانک ۵۰ هزار دالردیگرنیزبخاطرخرید یک خانه دیگرفرستاده است.

اما درماه می سال ۲۰۰۸، ۵۰ هزاردالر را نخست به حساب بانکی اش درچارتربانک و پس ازآن به گونه شتابزده ودرهمان روز به حساب بانکی اش در”رویال بانک کاناداد” انتقال داده است. درماه اکتوبرسال ۲۰۰۸ ، ۷۰ هزار دالر را به خواهرش “ملالی زاخیلوال”برای خرید خانه به کانادا فرستاده است.بربنیاد این سند چارتربانک سرانجام درسال ۲۰۰۹،۶ هزاردالر را به حساب بانکی اش در”رویال بانک کانادا”انتقال داده است..

دریک سند دیگری از”ستندردچارتربانک” که شماره حساب بانکی آقای زاخیلوال در آن” است چگونگی حساب های وی را درسال ۲۰۰۶ دراین بانک نشان می دهد.

این مقام حکومت افغانستان، در ماه اپریل سال ۲۰۰۶، ۷۴۱، ۶دالر را از”دافغانستان بانک” به این بانک انتقال داده است. که ازدیاد پول دراین حساب بانکی ماهانه ادامه داشته است که بربنیاد این سند پس ازچهارماه مقدارپول آقای زاخیلوال دراین حساب به بیشتراز۱۰۹هزاردالررسید!

درهمین حال یک سند دیگری ازبانک الفلاح نشان می دهد که بیش از۲۶۴ هزاردالربه حساب بانکی”فضل عمرننگیالی” که شماره حساب بانکی آن است ازحساب بانکی آقای زاخیلوال انتقال داده شده است.

وزیرمالیه، حضرت عمرزاخیلوال به طلوع نیوز گفت:« پیش از اینکه به افغانستان بیایم من دکتور اقتصاد بودم و در کانادا استاد پوهنتون بود و زمانیکه اینجا آمدم خارج از حکومت بسیار خوش بودم چونکه بیرون از حکومت خوش تر بودم بخاطریکه زنده گی ام بدون دسایس و حمله ها بود و در حین وقت عواید خوب هم داشتم. تحقیق می کردم، در اینجا مشاورت ها داشتم و پروژه ها را با بانک جهانی انجام می دادم. تحقیق و ها و کتاب های زیادی را ایجاد کرده ام، هر مشاوریکه در افغانستان کار می کند روزانه ۱۵۰۰ دالر معاش دارد.

اما نهاد ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری حقوق ماهواریک وزیررا بیشتراز 2 هزار دالرمی داند و اضافه شدن این همه پول ها را درحساب های بانکی عمرزاخیلوال، پرسش برانگیزمی داند.

رییس ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری، عزیزالله لودین گفت:« لودین: تا جائیکه من آگاه استم معاش وزیر صاحبان ۲۰۰۰ دالر است و ۱۴۰۰ دالر خرچ دسترخوان نیز می گیرند، اما اینکه این مقدار پول از کجا آمده و چرا آمده است و کجا رفته است باید بررسی شود.

در همین حال ادارۀ عالی نظارت برتطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری گفته است که این یافته ها را بگونه جدی بررسی خواهند کرد.

این در حالی ست که به تازه گی رییس جمهورکرزی درفرمانی برمبارزه با این پدیده بیشترازهرزمان دیگرتاکید کرده است.

 

 

طلوع نیوز

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار